Treść
Przeglądarka
Lokalizacja
Arena Warszawa - Charakterystyka terenu objętego opracowaniem
wróć do indeksu projektów poprzednia strona 02/20 następna

 • 2.1    Wybór lokalizacji
  • Obszar przeznaczony jest do lokalizacji funkcji publicznych o znaczeniu międzynarodowym wraz z towarzyszącymi im usługami hotelowo gastronomicznymi i handlowymi oraz obiektami kongresowo-konferencyjnymi. Na tym obszarze można też zlokalizować wielofunkcyjne obiekty kultury i sportu. Projekt Planu Zagospodarowania m_st_ Warszawy z określeniem ustaleń wiążących 2000 [38]
  • Teren znajduje się w obszarze centralnego zespołu usługowo-rekreacyjnego. W obszarze tym preferuje się lokalizowanie obiektów stwarzających warunki rekreacji, uprawiania kwalifikowanego sportu oraz form rekreacji czynnej, funkcji wychowawczych i oświatowych, prezentacji osiągnięć kultury, rozrywki oraz imprez masowych na terenach otwartych. Plan Ogólny 1992 [45].
  • Lokalizacja w centrum miasta przy Stadionie Dziesięciolecia nad rzeką Wisłą. Teren korzystnie skomunikowany z resztą Warszawy Dworzec PKS, Stacja PKP, Pętla Tramwajowa, planowane stacje Metra. Dojazd ośmioma mostami przez Wisłę i arteriami z każdej strony miasta. Parking przy Stadionie X-lecia eliminuje problem parkowania w znacznym stopniu.
  • Lokalizacja w rejonie Stadionu X-lecia wskazana w dn. 23.V.1985 przez Urząd M_st_ W-wy. Stanowisko Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w sprawie realizacji Hali Widowiskowo-Sportowej w Warszawie według projektu M. Krasińskiego. Inwestor bezpośredni COS współrealizacja inwestycji ”Polskie Nagrania” Warszawa kwiecień 1986r.
  • Projekt "Centralnej Hali Sportowej" na tym terenie był przedmiotem konkursu SARP na zlecenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z roku 1971. Drugi etap konkursu nr 544a wyłonił dwie prace: Arch. Maciej Krasiński z zespołem, Arch. Wojciech Zabłocki z zespołem.
  • Hala sportowa na tym terenie była tematem projektów dyplomowych na Wydziale Architektury PW w poprzednich latach:
   "Hala sportowa Aleja Zieleniecka" Witold Myśliwiec promotor prof. dr arch. M. Gintowt 1999
   "Hala sportowo widowiskowa w Warszawie" Jacek Bodasiński, J.Hryniewiecki 1972
   "Plan Centrum sportowego z halą" Zygmunt Małowiecki, Hryniewiecki, 1968
  • Lokalizację taką nieoficjalnie proponuje radny Henryk Boruciński pełnomocnik prezydenta stolicy ds. Igrzysk Olimpijskich, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Gminie Warszawa Centrum
  • Plany budowy hali widowiskowo-sportowej z lokalizacją w okolicach stadionów X-lecia i Legii lub ulicy Czerniakowskiej w Warszawie rodziły się po roku 1945 co kilka lat.

 • 2.2    Położenie terenu
  • Położenie w planie miasta. Teren (ok.30ha) leży na praskim brzegu Wisły w granicach Gminy Centrum w dzielnicy Praga Południe. Teren jest własnością Skarbu Państwa i jest w zarządzie Centralnego Ośrodka Sportu (COS). Obecnie użytkowany jest przez firmę Damis.
  • Teren znajduje się w obszarze ścisłego centrum C-1 w strefie funkcjonalnej B3 gdzie wysokość obiektów kubaturowych nie może być większa niż 30m nad poziom terenu, sam stadion w strefie B4 do 55m n.p.t., ustalenie wiążące Nr 8 [38]
  • Otoczenie. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: Park Skaryszewski, dzielnice mieszkaniowe Saska Kępa, Kamionek Mieszkaniowy i Praga Centralna, Port Praski, rzeka Wisła i jej tereny zalewowe.
  • Ukształtowanie. Teren leży pomiędzy nasypami dwóch przyczółków mostowych: mostu Kolejowego i Poniatowskiego oraz starym wałem przeciwpowodziowym to jest ulicą Zieleniecką. Teren jest otoczeniem niecki Stadionu Dziesięciolecia. Jest pochodzenia nasypowego. W latach 1945-1954 było to wysypisko gruzu Warszawy. Pierwotny niski teren doliny rzecznej oraz połączenie wodne Jeziorka Kamionkowskiego z Wisłą zostały pokryte wielometrowym nasypem ziemnogruzowym (3-10m) Obecny poziom terenu znajduje się powyżej wód powodziowych.
  • Teren znajduje się w zasięgu potencjalnego zagrożenia powodziowego (tzw. wody stuletnie)

 • 2.3    Granice terenu opracowania
  • Wyznaczają od zachodu linia brzegowa Wisły, ulica Wybrzeże Szczecińskie, od południa aleja Poniatowskiego, od wschodu ulica Zieleniecka, od północy ulica Zamoyskiego i tory kolejowe. Na terenie obowiązuje Plan Ogólny [45] nie ma jeszcze umowy z projektantem na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru.

 • 2.4    Informacja o istniejącym stanie zagospodarowania terenu
  • Układ i urządzenia komunikacyjne. Teren opracowania objęty jest następującymi trasami komunikacyjnymi. Linią kolejową ”średnicową” z przystankiem ”Stadion”, Trasą nadbrzeżną Wybrzeże Szczecińskie, dojazdem do mostu Poniatowskiego, aleją Poniatowskiego i zjazdem na Wybrzeże Szczecińskie, skrzyżowaniem ”Rondo Waszyngtona”, trasą ulicy Zielenieckiej z torem tramwajowym, skrzyżowaniem ulicy Zielenieckiej, Targowej i Zamoyskiego oraz pętlą tramwajową przy ulicy Zielenieckiej. Ulicą Zamoyskiego. Główny dojazd do terenów stadionu prowadzi od strony Wybrzeża Szczecińskiego, a główne trasy piesze wychodzą z rejonu przystanku PKP Stadion, od skrzyżowania Targowa-Zieleniecka od Ronda Waszyngtona. Główny dojazd i dojście do przystanku Stadion i dworca autobusowego prowadzą do skrzyżowania Targowa-Zieleniecka i ulic Zamoyskiego - Zielenieckiej.
  • Nie ma drzew o wartościach pomnikowych i zarejestrowanych pomników przyrody.
  • Magistrala wodna z lat ’50 w przeszłości potężne awarie.
  • W granicach opracowania znajdują się następujące obiekty
   1. Stadion Dziesięciolecia wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią parkową
    (wiek zadrzewień 40-45 lat).
   2. Boisko treningowe do piłki nożnej z bieżnią.
   3. Pawilon szatniowy, korty tenisowe, zespół prowizorycznych boisk otwartych do piłki nożnej.
   4. Parking terenowy przy stadionie 900 miejsc. Drogi dojazdowe i dojścia do stadionu. Salonik pod lożą honorową zalewany wodą przy wysokim stanie Wisły.
   5. Przystanek Polskich Kolei Państwowych (PKP) ”Stadion”
   6. Dworzec autobusowy dalekobieżny ”Stadion” Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS) Pawilon dworcowy.
   7. Stanowiska autobusów oraz dojścia do przystanków i peronów, parkingi, dojazdy. Dla dworca PKS wskazana nowa lokalizacja Dworzec Wschodni przy ulicy Lubelskiej. Projekt Planu Miejscowego dla rejonu Dworca Wschodniego, Krzysztof Domaradzki. Ustalenie wiążące Nr 19 [38].

  jarmarkeuropa.gif (32KB)
  Rysunek: Informacja o obecnym zagospodarowaniu terenu.

  plan1939.gif (42KB)
  Fragment planu miasta stołecznego Warszawy 1939

 • 2.5    Dokumentacja fotograficzna terenu
  2840_08a.jpg (37KB)
  ze strony zachodniej: ze szczytu pylonu mostu Świętokrzyskiego, dn. 26-06-2000

  5107_05a.jpg (34KB)
  ze strony południowej: z wieżowca przy ul Waszyngtona 2B, 06-09-2000

  2408_05a.jpg (40KB)
  ze strony północnej: z wieżowca przy ul Targowej 26/30, dn. 24-08-2000

  2408_19a.jpg (38KB)
  ze strony północnej: z wieżowca przy ul Targowej 4, dn. 24-08-2000

 • 2.6    Warunki wodne i gruntowe
  • W przedziale do 2-3m Grunty nasypowe gruzowo-ziemne. W przedziale 4-5m Mady osady po dawnym korycie Wisły. Poniżej 5m. Wytrzymałość gruntu 2.5 kg/m². Najwyższy poziom powodziowy 81.25m tj. 3.20 m Ponad ±0 Warszawskiego (±0 Warszawskie +78.05m). Poziom wody gruntowej pod płytą stadionu +82.55m. Wysokość zabezpieczeń przeciwpowodziowych +86.41

 • 2.7    Wisła
  • Na odcinku Wisły na terenie Gminy Centrum w najbliższym czasie nie ma potrzeby wykonywania większych prac regulacyjnych - wystarczy utrzymanie dobrego stanu budowli istniejących wsparte uporządkowaniem i poprawą kształtu międzywala. Warszawa jest jedynym chyba dużym miastem w Europie, w którym funkcjonują naturalne zbiorowiska roślinności przywodnej, łęgi wierzbowo-topolowe, wiązowo-jesionowe, a nawet czysto wiązowe. Nie dopuszcza się wykonywania prac ziemnych, które mogłyby zmniejszyć przekrój czynny koryta wielkich wód. Wysokość wałów oblicza się na tak zwaną wodę stuletnią, a w obrębie dużych miast na wodę tysiącletnią, o ile obszar międzywala nie jest porośnięty drzewami i nie występuje tu zabudowa ani inne przeszkody. Prawdopodobieństwo wystąpienia wody stuletniej szacuje się na 1%, a wody tysiącletniej na 0,1%. Długość Wisły środkowej pozostającej w administracji Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie (ODGW), wynosi 256 km. Nieco ponad połowa tej długości, czyli 130 km, uznana jest za uregulowaną, pozostałe 126 km uznaje się za nieuregulowane. Do zadań ODGW należą bieżące prace związane z regulacją na przepływ wielkiej wody (WW) oraz regulacją na przepływ średniej rocznej wody i niższe w latach suchych.
   Regulację na przepływ wielkiej wody, czyli obwałowanie przeciwpowodziowe, wykonano w Warszawie już w latach dwudziestych XIX wieku. Kolejne prace podjęto 60 lat później, po jednej z największych w ubiegłym stuleciu powodzi, która nawiedziła Warszawę w czerwcu 1884 r. W wyniku powodzi na wielu odcinkach Wisła zmieniła swoje koryto. Największa zmiana nastąpiła w okolicy Siekierek, gdzie koryto przesunęło się o prawie pół kilometra w kierunku prawego brzegu rzeki. Podjęto wówczas decyzję o rozpoczęciu prac związanych z zabezpieczeniem i ustabilizowaniem nowego koryta. W ciągu trzech następujących po powodzi lat wybudowano w rejonie Warszawy prawie 13 km tam, ostróg, opasek i innych konstrukcji regulacyjnych. Umocniono brzegi Wisły powyżej ujścia Wialnówki w rejonie Kępy Zawadowskiej, w rejonie Żerania i obecnego mostu Poniatowskiego oraz Saskiej Kępy, gdzie ustabilizowano brzeg uzyskując zarys zbliżony do obecnego. Zgodnie ze sporządzonym wówczas planem miasta, który łączył przewidywane inwestycje wodociągowe z regulacją rzeki, wykonane zostały nabrzeża na odcinku od mostu Kierbedzia do stacji pomp w rejonie Czerniakowa. Istniejący do dzisiaj basen Portu Czerniakowskiego zbudowano przy wykorzystaniu fragmentów starego koryta rzeki.

 • 2.8    Układ wód lokalnych
  • Zespół kanałów w rejonie Gocławia i doliny Wawerskiej zbiera wody melioracyjne z tych rejonów, prowadzi je kanałem Wystawowym poprzez jeziorko Gocławskie, oraz po wschodniej granicy Saskiej Kępy przez Park Skaryszewski do Jeziorka Kamionkowskiego oraz przez przepompownię przy ulicy Zielenieckiej do Portu Praskiego. Od przepompowni do drugiego basenu portu wody te są prowadzone krytym kanałem 1200 x 1080mm. Przepompownia działa średnio 60 dni w roku. Poziomy wody w Jeziorku Kamionkowskim +80.74 do +81.05 (wahania do 30cm). W dawniejszym okresie, przed budową linii średnicowej jezioro Kamionkowskie było połączone z wodami portu otwartym ściekiem.

 • 2.9    Uzbrojenie terenu
   Główne ciągi uzbrojenia terenu przebiegają wzdłuż al. Zielenieckiej.
  • Wodociąg Ø500 istn. Ø200 istn. 15 l/s
  • Gaz istn g. Ø200 projektowane przyłącze Ø80
  • Czynnik cieplny Miejska Sieć Cieplna (MSC) temp. 150/80°C 2x dn Ø500mm
  • Do RPZ 15kV ”Zupnicza”
  • Do RPZ 15kV ”Dąbrówka”
  • W rejonie PKP odbiornik ścieków sanitarnych ksistn. Ø0.35